Meteen naar de inhoud

Artikel 1. Algemeen

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Brownie 1893, gevestigd te Kerkstraat 21a, 4141 AT Leerdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61508381 met het BTW-identificatienummer: 189750108.B.02. Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Brownie 1893. Door artikelen bij Brownie 1893 te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Koop op afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is.


Artikel 2. Overeenkomst

De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

Brownie 1893 behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Brownie 1893 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


Artikel 3. Prijzen

Prijzen vermeld op de webshop zijn onder voorbehoud en binden Brownie 1893 niet. Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Levering

Zodra wij uw betaling hebben ontvangen worden de artikelen zo snel mogelijk verzonden tenminste 1 tot maximaal 3 werkdagen.

In geval van verzending zal de levering van de goederen worden uitgevoerd door een gerenommeerd bezorgdienst bedrijf. Brownie 1893 is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de bezorging.

In verband met kwaliteitsgarantie vindt de levering niet plaats ingeval het KNMI een temperatuursvoorspelling voor de bezorgdag van 23 graden of hoger afgeeft. In geval er sprake is van een geaccepteerde bestelling, wordt in overleg met de klant een alternatief aangeboden of restitutie van de betaling word aangeboden. Deze voorwaarden heeft alleen betrekking op de chocolade producten.

De verzending word verzonden als gehele bestelling compleet is.

Artikel 5. Ruilen

De consument kan bij Brownie 1893 geen producten retourneren, dit omdat het gaat om voedsel. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6.

Niet geleverde producten Bij aankomst van de bestelling dient u de bestelling te controleren op de juiste producten en op de juiste hoeveelheid. Bij niet geleverde producten moet u dit binnen 48 uur melden.

Artikel 7.

Opzegging/Ontbinding In geval van tussentijdse opzegging heeft Brownie 1893 naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de afnemer daarvan heeft.

De vorderingen van Brownie 1893 op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Brownie 1893 ter kennis gekomen omstandigheden Brownie 1893 goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Brownie 1893 de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de hierboven genoemde gevallen is Brownie 1893 bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Brownie 1893 schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Overmacht.

Brownie 1893 heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van Brownie 1893 onafhankelijk is en welke Brownie 1893 ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.

Brownie 1893 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Brownie 1893 haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de levering -en andere verplichtingen van Brownie 1893 opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Brownie 1893 niet mogelijk is en langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9. Geheimhouding en Privacy

Brownie 1893 behandelt de order informatie strikt vertrouwelijk. Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en worden niet aan derden verstrekt.